Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: .

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2015-12-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Raport o dostępności

Raport o stanie dostępności.pdf - data dodania: 2024-03-11 07:22:17

Dodatkowe pliki

Wniosek o zapewnienie dostępności.pdf - data dodania: 2024-03-11 07:22:17

Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej.pdf - data dodania: 2024-03-11 07:22:17

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Michał Kuźma, drogi@drogi.csw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 56 83 226. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 9
Tel.: +48525683223
Faks: +48525683229
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarządu Dróg w Świeciu ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9 na III  piętrze budynku.

Opis budynku

Siedziba PZD Świecie mieści się w budynku znajdującym się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co niestety w pewnym stopniu ogranicza możliwości przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem oraz za budynkiem, znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami głównymi, od ulicy Gen. Józefa Hallera, znajdują się 1 stopniowe schody. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz. Wejście stanowią jednoskrzydłowe drzwi o szerokości powyżej 100 cm. Przy wejściu głównym znajduje się domofon, umieszczony na takiej wysokości, że możliwe jest korzystanie z niego przez osoby siedzące. Na parterze oraz pierwszym piętrze zainstalowana jest lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu, wysokość na której jest umieszczona pozwala na korzystanie przez osoby na wózku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest obiektem trzypiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana jest z tyłu budynki i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Windą można dojechać maksymalnie do drugiego piętra co może powodować trudności w dostaniu się osób niepełnosprawnych (np. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) do PZD w Świeciu. W takiej sytuacji istnieje możliwość obsługi interesanta na parterze budynku (pracownik zejdzie do interesanta). W tym celu należy zadzwonić pod numer tel. 52 56 83 221 i poinformować o potrzebie załatwienia sprawy i zejścia pracownika na parter budynku. Dodatkowo istnieje możliwość przekazania takiej informacji w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego, które mieści się na parterze budynku. W takiej sytuacji pracownicy Starostwa przekażą informację do PZD w Świeciu i pracownik również zejdzie na parter budynku.

Budynek nie posiada podnośników.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Starostwa, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świeciu. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego